Mūsu kontakti:

Skanstes iela 25, Rīga LV-1013

+371 6789 5910

Jautā mums:

SIA “GelvoraSergel” privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt fiziskajai personai informāciju par personas datu apstrādes nolūku, likumīgo pamatu, apstrādes termiņu, saņēmēju kategorijām, personas datu aizsardzību un fiziskas personas tiesībām piekļūt saviem personas datiem.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “GelvoraSergel” (turpmāk – GelvoraSergel), vienotais reģistrācijas Nr.40103837691. Visa kontaktinformācija pieejama šeit: http://gelvorasergel.lv/kontakti/.

Ar GelvoraSergel datu aizsardzības speciālistu var sazināties pa e-pasta adresi: datuspecialists@gelvorasergel.lv. Rakstot uz šo e-pasta adresi var uzdot vispārīgus jautājumus par personas datu apstrādi.

Privātuma politikas piemērošanas sfēra

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu) – parādnieku, galvinieku, ķīlas devēju, maksātāju, to pārstāvi, kontaktpersonu un citu trešo personu, kura iesaistīta parāda atgūšanas/piedziņas procesā.

Privātuma politiku piemēro personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • fiziskām personām – parādniekiem, galviniekiem, ķīlu devējiem, maksātājiem, to pārstāvjiem un kontaktpersonām, kā arī trešajām personām, kuras ir iesaistītas parāda atgūšanas/ piedziņas procesā,
 • GelvoraSergel uzturētās mājaslapas un klientu kabineta apmeklētājiem,
 • personām, kuras komunicē ar GelvoraSergel.

GelvoraSergel rūpējas par datu subjektu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro datu subjekta tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu apstrādes likumu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu aizsardzības jomā, ņemto vērā GelvoraSergel saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai veidā datu subjekts sniedz personas datus (GelvoraSergel mājaslapā, pašapkalpošanās portālā, papīra formātā, elektroniskā saziņā vai telefoniski) un kādās GelvoraSergel veic šo personas datu apstrādi (elektroniski, mutiski, papīra formātā).

Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi, klientu kabinetā veikto apstrādi, u.c.), var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko datu subjekts tiek informēts brīdī, kad tiek apstrādāti personas dati.

Personas datu apstrādes nolūki

Apstrādes nolūks Apstrādes nolūka likumīgais pamats Personas datu kategorijas, kuras var tikt izmantotas apstrādes nolūkā*
Parāda atgūšana un piedziņa. Likumīgs pamats. Personas identifikācijas dati;
kontaktinformācija dati;
finanšu dati;
izpētes dati;
kredītspējas izvērtēšanas dati;
klienta dati no esošā vai bijušā kreditora;
pakalpojuma, darījuma dati no esošā vai bijušā kreditora vai dati, kas iegūti piedziņas laikā;
norēķinu dati;
kopējo saistību dati;
sarunu ierakstu dati;
korespondences dati;
pieejas dati klientu kabinetam.
Personas identifikācijas dati;
kontaktinformācija dati;
kopējo saistību dati.
kopējo saistību dati.
Datu subjekta identificēšana Juridiska pienākuma izpilde Personas identifikācijas dati;
kontaktinformācija dati;
kopējo saistību dati.
kopējo saistību dati.
Maksātspējas novērtēšana pirms vienošanās slēgšanas ar esošo kreditoru. Leģitīma interese;
likumīgs pamats.
Personas identifikācijas dati;
kredītspējas izvērtēšanas dati
Norēķinu administrēšana un lietvedības organizēšana.         Juridiska pienākuma izpilde. Personas identifikācijas dati;
finanšu dati;
kontaktinformācija dati;
pakalpojuma, darījuma dati no esošā vai bijušā kreditora vai dati, kas iegūti piedziņas laikā;
norēķinu dati;
kopējo saistību dati;
korespondences dati.
Tiesisku attiecību nodibināšana, pārgrozīšana vai izbeigšana. Tiesisku attiecību nodibināšana, pārgrozīšana vai izbeigšana. Personas identifikācijas dati;
kontaktinformācija dati.
Pierādījumu uzglabāšana. Leģitīma interese Personas identifikācijas dati;
kontaktinformācija dati;
finanšu dati;
izpētes dati;
kredītspējas izvērtēšanas dati
klienta dati no esošā vai bijušā kreditora;
pakalpojuma, darījuma dati no esošā vai bijušā kreditora vai dati, kas iegūti piedziņas laikā;
norēķinu dati;
kopējo saistību dati;
sarunu ierakstu dati;
korespondences dati.
Iebildumu izskatīšana un apstrāde. Juridisks pienākums. Personas identifikācijas dati;
kontaktinformācija dati;
korespondences dati;
u.c. datu kategorijas, kas ir atkarīgas no iebildumu satura un atbildei nepieciešamās informācijas.
Ar normatīvajiem aktiem uzlikto pienākumu izpilde. Juridisks pienākums. Personas identifikācijas dati;
kontaktinformācija dati;
finanšu dati;
izpētes dati;
kredītspējas izvērtēšanas dati
klienta dati no esošā vai bijušā kreditora;
pakalpojuma, darījuma dati no esošā vai bijušā kreditora vai dati, kas iegūti piedziņas laikā;
norēķinu dati;
kopējo saistību dati.
Publisko reģistru monitorings. Leģitīma interese Personas identifikācijas dati.
Pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanai un uzlabošanai Leģitīma interese Personas identifikācijas dati;
kontaktinformācija dati;
korespondences dati
Sarunu kvalitātes nodrošināšanai un uzlabošanai. Leģitīma interese Sarunu ierakstā esošie dati
Sarunas apliecināšanas nodrošināšanai un tiesisko interešu aizsardzībai. Leģitīma interese Personas identifikācijas dati,
sarunu ierakstā esošie dati
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana. Juridisks pienākums. Personas identifikācijas dati;
izpētes dati.
Noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana. Leģitīma interese Personas datu kategorijas ir atkarīgs no noziedzīga nodarījuma rakstura
Tiesībsargājošo iestāžu, trešo personu un datu subjektu iesniegumu un/ vai pieprasījumu apstrāde un izpilde. Juridisks pienākums. Personas identifikācijas dati;
kontaktinformācija dati;
korespondences dati;
u.c. datu kategorijas, kas ir atkarīgas no iesnieguma vai pieprasījuma satura un atbildei nepieciešamās informācijas.
Debitoru portfeļu vērtēšana un analīze. Leģitīma interese;
likumīgs pamats.
Personas identifikācijas dati;
kontaktinformācija dati;
finanšu dati;
kredītspējas izvērtēšanas dati
klienta dati no esošā vai bijušā kreditora;
pakalpojuma, darījuma dati no esošā vai bijušā kreditora vai dati, kas iegūti parāda atgūšanas/ piedziņas procesā;
norēķinu dati;
kopējo saistību dati.
Uzņēmuma darbības rezultātu vērtēšanai, pakalpojumu izstrādei un attīstībai. Leģitīma interese. Personas identifikācijas dati;
finanšu dati;
pakalpojuma, darījuma dati;
norēķinu dati;
kopējo saistību dati.
Mājaslapas un klientu kabineta uzturēšanai un darbības uzlabošanai. Leģitīma interese. Tehniskie dati;
sīkfailu dati.
Aizskarto vai apstrīdēto tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzībai. Leģitīma interese;
likumīgs pamats.
Personas identifikācijas dati;
kontaktinformācija dati;
finanšu dati;
klienta dati no esošā vai bijušā kreditora;
pakalpojuma, darījuma dati no esošā vai bijušā kreditora vai dati, kas iegūti piedziņas laikā;
norēķinu dati;
kopējo saistību dati;
sarunu ierakstu dati;
korespondences dati;
pieejas dati klientu kabinetam.
Informēt mātes kompāniju par GelvoraSergel darbību. Leģitīma interese. Statistikas dati.

Personas dati un to ieguve

GelvoraSergel personas datus iegūst no:

 • datu subjektu kreditoriem/cedentiem;
 • pašiem datu subjektiem;
 • datu subjektu pārstāvjiem;
  atbilstoši normatīvajiem aktiem personas datu apstrādei izveidotām datubāzēm un publiskiem reģistriem;
 • publiskām platformām;
 • kredītiestādēm, administrējot norēķinus;
 • tiesībsargājošām iestādēm, tiesām, maksātnespējas administratoriem, tiesu izpildītājiem, notāriem.

Personas datu apstrādes likumīgais pamats

GelvoraSergel apstrādā personas datus pamatojoties uz šādiem likumīgiem pamatojumiem:

 • datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei;
 • līguma noslēgšanai un izpildei;
 • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu ar normatīvajiem aktiem noteiktos GelvoraSergel pienākumus;
 • leģitīmās interesēs – lai realizētu no tiesiskām attiecībām vai no normatīvajiem aktiem izrietošas GelvoraSergel leģitīmās intereses.

Personas datu apstrāde un saņēmēju kategorijas

GelvoraSergel apstrādā datu subjekta personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos personas datu aizsardzības riskus un GelvoraSergel saprātīgi pieejamos organizatoriskos, tehniskos un finansiālos resursus.

Personas datu apstrādes gaitā, GelvoraSergel, noslēdzot līgumu vai saskaņā ar saistošiem Eiropas Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, var piesaistīt Marginalen grupas uzņēmumus vai citus sadarbības partnerus (apstrādātājus) nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanai, piemēram, komunikācijai ar parādnieku, publisko reģistru monitoringa, informācijas tehnoloģiju, arhīva, dokumentu iznīcināšanas, pakalpojumu sniegšanai, nodrošinot, ka apstrādātāji ievēro un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzības un Regulas prasību izpildi datu subjektu aizsardzībai.

GelvoraSergel var izpaust personas datus citām trešajām personām (patstāvīgiem pārziņiem) šādos gadījumos:

datu apstrāde ir noteikta normatīvajos aktos, kuri ir piemērojami GelvoraSergel;
ir datu subjekta piekrišana;
datu izpaušana nepieciešama GelvoraSergel aizskarto vai apstrīdēto tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzībai.
Personas datu apstrādes gaitā, pamatojoties uz noslēgto līgumu un normatīvajiem aktiem GelvoraSergel Jūsu personas datus var nodot šādām ārējām datu bāzēm:

Latvijas Bankas Kredītu reģistram atbilstoši Kredītu reģistra likuma 11. pantam un Latvijas Bankas 2018.gada 18. janvāra noteikumiem Nr. 160 Kredītu reģistra noteikumiem.
AS “Kredītinformācijas Birojs” vienotais reģistrācijas Nr. 40103673493, atbilstoši Kredītinformācijas biroju likuma 11. pantam.

Kritēriji personas datu glabāšanas ilgumam

GelvoraSergel personas datus apstrādā un glabā, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • personas dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;
 • līdz brīdim, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā GelvoraSergel vai datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā, pieteikt kreditora prasījumu, lietā nav iestājies noilgums);
 • pastāv juridisks pienākums glabāt un apstrādāt personas datus;
 • ir spēkā datu subjekta piekrišana personas datu apstrādei.
  GelvoraSergel nekonstatējot vismaz vienu no augstāk minētajiem kritērijiem personas datu apstrādei un glabāšanai datu subjekta personas datu tiek dzēsti.

Atkarībā no apstrādājamo datu kategorijām un nolūka, kura ietvaros tiek veikta personas datu apstrāde, datu subjekta personas dati var tikt apstrādāti vienu, trīs, piecus vai desmit gadus.

Telefona sarunu audioieraksti ar nolūku nodrošināt un uzlabot sarunu kvalitāti un to uzlabošanu tiek glabāti periodu, kas nepārsniedz sešdesmit dienas, savukārt, audioieraksti, kas tiek izmantoti sarunas apliecināšanas nodrošināšanai un tiesisko interešu aizsardzībai tiek glabāti kopā ar parādu lietu un tiek dzēsti, kad ir iestājies termiņš parādu lietas dzēšanai.

Piekļuve personas datiem

Tiesības uz informāciju. GelvoraSergel kodolīgā, pārredzamā un saprotamā veidā, izmantojot skaidru un vienkāršu valodu, pēc datu subjekta pieprasījuma, sniedz informāciju par GelvoraSergel veikto personas datu apstrādi.

Tiesības labot datus. Balstoties uz datu subjekta pamatotu pieprasījumu, GelvoraSergel nodrošina datu subjekta personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.

Tiesības uz datu pārnesamību. GelvoraSergel nodrošina datu subjektam iespēju saņemt savus personas datus, ko datu subjekts ir sniedzis un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem.

Tiesības uz dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”). Datu subjektam ir tiesības pieprasīt dzēst personas datus, ja datu subjekts ir atsaucis savu piekrišanu personas datu apstrādei un nav cita tiesiskā pamata datu apstrādei, ja datu subjekts ir iebildis personas datu apstrādei un, pēc leģitīmo interešu atkārtota izvērtējuma, GelvoraSergel atzīst, ka datu apstrādei nav likumīga pamata, personas dati tiek dzēsti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Tiesības ierobežot apstrādi. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt uz laiku ierobežot personas datu apstrādi saskaņā ar normatīvajiem aktiem, t.sk. gadījumos, ja datu subjekts ir konstatējis neprecizitātes savos personas datos un GelvoraSergel nepieciešams laiks datu precizitātes pārbaudei.

Tiesības iebilst. Datu subjektam ir tiesības iebilst savu personas datu apstrādei, ja apstrāde ir saistīta ar profilēšanu tiešā mārketinga nolūkiem vai ir balstīta uz GelvoraSergel leģitīmajām interesēm un datu subjekts apšauba šo tiesisko pamatu.

Tiesības uz automatizētu individuālo lēmumu pieņemšanu.  Datu subjektam ir tiesības netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē to.

Tiesības atsaukt piekrišanu. Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu, kuru tas ir devis GelvoraSergel personas datu apstrādei.

Tiesības saņemt informāciju par personas datu aizsardzības pārkāpumu. GelvoraSergel bez nepamatotas kavēšanās datu subjektam paziņo par personas datu apstrādē konstatētu datu aizsardzības pārkāpumu, ja pārkāpums var radīt augstu risku datu subjekta tiesībām un brīvībām.

Pieprasījumu par savu personas datu apstrādi un tiesību īstenošanu var iesniegt:

 • klātienē vai sūtot pa pastu kā parakstītu iesniegumu;
 • sūtot elektroniskā pasta vēstulē, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
  Pēc pieprasījuma saņemšanas, tas tiks izvērtēts un atbilde tiks sniegta saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Iebilduma gadījumā GelvoraSergel veiks visas pamatotās darbības, lai to atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdosies, datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā, kontaktinformācija pieejama šeit: http://www.dvi.gov.lv/lv/funkcijas/kontaktinformacija/ .

Privātuma politikas atjauninājumi

GelvoraSergel var atjaunot Privātuma politiku. Šajā tīmekļa vietnē vienmēr ir pieejama aktuālā Privātuma politika.