Наши контакты:

ул. Сканстес 25, Рига, LV-1013

+371 6789 5910

Спросите:

SIA GelvoraSergel privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt fiziskajai personai informāciju par personas datu apstrādi, nolūku, pamatu, apstrādes termiņu, saņēmēju kategorijām, aizsardzību, tiesībām piekļūt saviem personas datiem.

Personas dati un to ieguve
Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu – parādnieku, galvinieku, ķīlas devēju un attiecīgā nekustamā īpašuma kopīpašnieku, maksātāju, to pārstāvi, kontaktpersonu, citu trešo personu, kura iesaistīta parāda atgūšanas/piedziņas procesā (piemēram, tiesnesis, tiesas priekšsēdētājs, maksātnespējas procesa administrators, tiesu izpildītājs, cits parādnieka kreditors, notārs, vērtētājs, valsts tiesībsargājošo iestāžu amatpersona un darbinieks, u.c.), SIA GelvoraSergel sadarbības partneri (t.sk.potenciālo), tā pārstāvi vai patiesā labuma guvēju, SIA GelvoraSergel vakances kandidātu.

SIA GelvoraSergel personas datus iegūst no:

 • datu subjektu kreditoriem/cedentiem;
 • pašiem datu subjektiem;
 • datu subjektu pārstāvjiem;
 • atbilstoši normatīvajiem aktiem personas datu apstrādei izveidotām datubāzēm un publiskiem reģistriem;
 • kredītiestādēm, administrējot norēķinus;
 • tiesībsargājošām iestādēm, tiesām, maksātnespējas administratoriem, tiesu izpildītājiem, notāriem;
 • kustamas mantas, nekustamo īpašumu īpašniekiem vai kopīpašniekiem, kuru adresēs ir reģistrēts datu subjekta īpašums vai deklarētā dzīvesvietas adrese, vai kuru īpašums ir faktiskā datu subjekta valdījumā.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA GelvoraSergel. Visa kontaktinformācija pieejama šeit: http://gelvorasergel.lv/kontakti/

Ar SIA GelvoraSergel datu aizsardzības speciālistu var sazināties pa e-pasta adresi: datuspecialists@gelvorasergel.lv. Rakstot uz šo e-pasta adresi var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi.

Personas datu apstrādes nolūki

SIA GelvoraSergel personas datu apstrādes nolūki:

 • parāda atgūšana un piedziņa;
 • datu subjekta identificēšana;
 • maksātspējas novērtēšana pirms vienošanās slēgšanas;
 • pirmpirkuma tiesību paziņošana;
 • norēķinu administrēšana;
 • lietvedības organizēšana;
 • komunikācija;
 • tiesisku attiecību nodibināšana, pārgrozīšana vai izbeigšana;
 • pierādījumu uzglabāšana;
 • iebildumu izskatīšana un apstrāde;
 • prasījumu tiesību cesija;
 • ziņošana Latvijas Bankas Kredītu reģistram;
 • ar normatīvajiem aktiem uzlikto pienākumu izpilde;
 • parādvēstures datu bāzes veidošana;
 • publisko reģistru monitorings;
 • pakalpojuma kvalitātes nodrošināšana;
 • sadarbības nodrošināšana ar sadarbības partneriem, t.sk. sadarbības nodrošināšanai nepieciešamās informācijas nodošana/saņemšana;
 • komercdarbības auditēšana, plānošana, uzskaite un analītika;
 • komercdarbības atskaišu sagatavošana;
 • noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana;
 • krāpšanas gadījumu novēršana un atklāšana;
 • tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumu izpilde.

Personas datu apstrādes juridiskais pamats

SIA GelvoraSergel apstrādā personas datus pamatojoties uz šiem apstrādes juridiskajiem pamatiem:

 • datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei;
 • līguma noslēgšanai un izpildei;
 • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu ar normatīvajiem aktiem noteiktos SIA GelvoraSergel pienākumus;
 • likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no tiesiskām attiecībām vai no normatīvajiem aktiem izrietošas SIA GelvoraSergel leģitīmās (likumīgās) intereses.

SIA GelvoraSergel likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

 • veikt komercdarbību, ievērojot normatīvos aktus;
 • veikt un sniegt parāda atgūšanas un piedziņas pakalpojumus;
 • administrēt norēķinus;
 • parādvēstures datu bāzes veidošana;
 • datu subjekta identitātes pārbaude;
 • nodrošināt tiesisko attiecību un līguma saistību izpildi;
 • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms tiesisku attiecību nodibināšanas un to izpildes laikā);
 • noteiktu laika periodu saglabāt komercdarbības laikā apkopoto informāciju;
 • izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • uzraudzīt un novērst prettiesiskas darbības, t.sk. krāpniecību;
 • vērsties tiesībsargājošās iestādēs un tiesā savu aizskarto vai apstrīdēto tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzībai;
 • nodrošināt SIA GelvoraSergel pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • informēt mātes kompāniju par SIA GelvoraSergel darbību.

Personas datu apstrāde un saņēmēju kategorijas

Personas datu apstrāde tiek veikta pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likumu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes jomā, ņemto vērā SIA GelvoraSergel saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Parāda atgūšanas/piedziņas tehniskās nodrošināšanas, ikdienas komercdarbības nodrošināšanas, kandidātu atlases u.tml. procesu izpildei, SIA GelvoraSergel, noslēdzot rakstveida līgumu vai pamatojoties uz citu juridisku aktu saskaņā ar Eiropas Savienības vai dalībvalsts tiesību aktu, var piesaistīt Marginalen grupas uzņēmumus vai citus sadarbības partnerus (apstrādātājus) nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanai, piemēram, e-pastu un SMS nosūtīšanas, interneta un telekomunikāciju, publisko reģistru monitoringa, IT, arhīva, dokumentu iznīcināšanas, uzņēmuma sistēmu nodrošināšanas, telpu nomas un uzkopšanas, kandidātu atlases, juridisko, audita u.tml. pakalpojumu sniegšanai, nodrošinot, ka apstrādātāji ievēro un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzības un Regulas prasību izpildi datu subjektu aizsardzībai.

SIA GelvoraSergel var izpaust personas datus citām trešajām personām (patstāvīgiem pārziņiem) šādos gadījumos:

 • datu apstrāde ir noteikta normatīvajos aktos, kuri ir piemērojami SIA GelvoraSergel;
 • ir datu subjekta piekrišana;
 • datu izpaušana nepieciešama SIA GelvoraSergel aizskarto vai apstrīdēto tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzībai.

Kritēriji personas datu glabāšanas ilgumam

SIA GelvoraSergel personas datus glabā, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • SIA GelvoraSergel vai datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā, pieteikt kreditora prasījumu, lietā nav iestājies noilgums);
 • pastāv juridisks pienākums glabāt personas datus;
 • ir spēkā piekrišana personas datu apstrādei.

Piekļuve personas datiem

Fiziskai personai ir tiesības piekļūt saviem SIA GelvoraSergel rīcībā esošajiem personas datiem, pieprasīt labot  neprecīzus personas datus, pamatotos gadījumos pieprasīt dzēst personas datus, atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei, ja piemērojams.

Pieprasījumu par savu personas datu apstrādi un tiesību īstenošanu ar norādītu atbildes saņemšanas pasta adresi var iesniegt:

 • klātienē vai sūtot pa pastu kā parakstītu iesniegumu;
 • sūtot elektroniskā pasta vēstulē, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Pēc pieprasījuma saņemšanas, tas tiks izvērtēts un atbilde tiks sniegta saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Atbilde tiks nosūtīta ierakstītā pasta sūtījumā.

Iebilduma gadījumā SIA GelvoraSergel veiks visas pamatotās darbības, lai to atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdosies, datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā, kontaktinformācija pieejama šeit: http://www.dvi.gov.lv/lv/funkcijas/kontaktinformacija/ .

Privātuma politikas atjauninājumi

SIA GelvoraSergel var atjaunot Privātuma politiku. Šajā tīmekļa vietnē vienmēr ir pieejama aktuālā Privātuma politika.