Mūsu kontakti:

Skanstes iela 25, Rīga LV-1013

+371 6789 5910

Jautā mums:

SIA “GelvoraSergel”, reģistrācijas numurs: 40103837691, juridiskā adrese: Skanstes ielā 25, Rīga, LV-1013, tālr. +371 6789 5910 , e-pasta adrese: [email protected] (turpmāk tekstā – Uzņēmums), kā pārzinis, personas datu apstrādes veikšanas ietvaros, apņemas aizsargāt Jūsu privātumu personāla atlases procesa veikšanas ietvaros.

Uzņēmuma veiktajai personas datu apstrādei ir piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā – Regula), kā arī citi spēkā esoši normatīvie akti, kas nosaka personas datu aizsardzības prasības Latvijas Republikā.

Uzņēmumam ir svarīgi informēt datu subjektu par Uzņēmuma veikto  personas datu apstrādi, tādā veidā nodrošinot šī procesa caurskatāmību.

Uz ko attiecas šī politika un ko tā reglamentē

Šī privātuma politika attiecas uz personas datu apstrādi, kas tiek veikta, saņemot un izskatot fizisku personu (turpmāk tekstā – Kandidāts) CV (no latīņu valodas – Curriculum Vitae) jeb dzīves aprakstu un/vai motivācijas/pieteikuma vēstuli darbam Uzņēmumā.

Privātuma politika reglamentē Uzņēmuma galvenos principus un noteikumus par personas datu apstrādi personāla atlases procesā.

Uzņēmumam ir tiesības atjaunot un papildināt šo privātuma politiku. Aktuālā privātuma politikas versija ir pieejama Uzņēmuma tīmekļvietnē www.gelvorasergel.lv un pie Uzņēmuma personāla nodaļas darbiniekiem.

Personas dati un to apstrāde           

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu). Tas nozīmē, ka personas dati var būt Kandidāta elektroniskā pasta adrese, mobilā tālruņa numurs, fotogrāfija, informācija par izglītību un iepriekšējo darba pieredzi, kā arī cita informāciju, kas saņemta par Kandidātu Uzņēmuma atlases procesa ietvaros.

Personas datu apstrāde ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana.

Kad un kādus personas datus Kandidāts nodod Uzņēmumam

Lai Kandidāts varētu piedalīties Uzņēmuma darbinieku atlases procesā, Uzņēmumam ir nepieciešami un Uzņēmums apstrādās šādus Kandidāta personas datus:

 •  vārds;
 • uzvārds;
 • informācija par izglītību;
 • telefona numurs;
 • e-pasta adrese;
 • informācija par iepriekšējo darba pieredzi;
 • pieteikuma dokumentos ietvertā informācija (pieteikuma dokumenti ir: motivācijas vēstule, CV, atsauksmes, izglītības sertifikāti un citi dokumenti, kuri nonāk Uzņēmuma rīcībā atlases procesā).

Uz Uzņēmuma izsludinātu vakanci aicinām Kandidātu nesniegt tādus personas datus, kas nav norādīti iepriekš kā nepieciešami dalībai Uzņēmuma darbinieku atlases procesā. Šādi personas dati, piemēram, ir Kandidāta:

 • fotogrāfija;
 • informācija par vecumu;
 • informācija par nacionālo vai etnisko izcelsmi;
 • informācija par veselības stāvokli, grūtniecību (izņemot, ja šādu informāciju ir jāsniedz balstoties uz normatīvo aktu pamata);
 • informācija par sodāmību;
 • informācija par ģimenes stāvokli/statusu;
 • informācija par piederību pie kādas politiskās partijas, darbinieku arodbiedrības vai citas sabiedriskās organizācijas;
 • informācija par reliģisko vai filozofisko pārliecību vai piederību pie kādas reliģiskās konfesijas;
 • informācija par seksuālo orientāciju;
 • u.c. personas dati, kuri nav tieši norādīti kā nepieciešami iesniedzami.

Uzņēmumam ir tiesības dzēst tam nosūtītos personas datus, kas nav nepieciešami atlases procesā uz vakanto amata vietu Uzņēmumā.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums un personas datu apstrādes nolūks

Uzņēmums veic Kandidāta personas datu apstrādi ar nolūku nodrošināt personāla atlases procesu un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanu, kā arī darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar atlases procesā izvēlēto personu.

Ja Kandidāts piesakās uz konkrētu amatu vai amatiem Uzņēmumā, tad šādas rīcības rezultātā Uzņēmums saņem un izmanto Kandidāta personas datus uz Kandidāta piekrišanas pamata tikai konkursos uz Kandidāta izraudzīto amatu vai amatiem izņemot, ja Kandidāts e-pastā ir devis piekrišanu turpmākā Uzņēmuma personāla atlasē izmantot Kandidāta CV (no latīņu valodas – Curriculum Vitae) jeb dzīves aprakstu un/vai motivācijas/pieteikuma vēstuli.

Piekrišana tiek sniegta ar Kandidāta aktīvu darbību – pieteikuma un tam pievienotās informācijas, tai skaitā personas datu iesniegšanu Uzņēmumam atlases procesa ietvaros.

Ja pēc savas kandidatūras pieteikšanas Kandidāts netiek izraudzīts amatam Uzņēmumā, uz kuru ir iesūtīs pieteikums, tomēr Uzņēmums vēlas Kandidāta personas datus saglabā izmantošanai citos amata konkursos, tad Kandidātam pēc Uzņēmuma lūguma, ir iespēja, šādu piekrišanu dot atbildot uz e-pastu, kurā Uzņēmums ir izrādījis vēlmi Kandidāta personas datus izmantot citiem vakantajiem amatiem, un tā rezultātā Uzņēmums varēs saglabāt un izmantot Kandidāta personas datus sešus mēnešus pēc to iesniegšanas Uzņēmumā. Šādas personas datu saglabāšanas un izmantošanas tiesiskais pamats ir Kandidāta piekrišana un Uzņēmumam tādā veidā rodas iespēja efektīvi veikt darbinieku atlasi, veidojot kandidātu datu bāzi nākotnes amatu konkursiem, tādējādi rodot iespēju Kandidātam tikt izvērtētam un uzrunātam piedalīties nākotnes atlases konkursos bez papildus pieteikuma iesūtīšanas.

Kandidātam savu doto piekrišanu ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt:

 • klātienē vai sūtot pa pastu kā parakstītu iesniegumu;
 • elektroniski, sūtot elektroniskā pasta vēstuli un parakstot to ar drošu elektronisko parakstu.

Piekrišanas atsaukums neietekmē Kandidāta veikto personas datu apstrādi, kas ir veikta pirms atsaukuma saņemšanas un apstrādes.

 

Uzņēmumam darbinieku atlases procesā pastāv leģitīmā interese veikt Kandidāta personas datu apstrādi:

 • lai nodrošinātu personāla atlases procesu un vakantās amata vietas aizpildīšanu;
 • lai nodrošinātu pierādījumus, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi, iespējamo, prasījumu un/ vai strīdu gadījumā.

Citu personas datu iesniegšana

Kandidātam ir tiesības iesniegt Uzņēmumam citu personu personas datus tikai izņēmuma gadījumā, piemēram, iesniedzot tās personas datus, kura sniedz vai varētu sniegt Uzņēmumam atsauksmi par Kandidāta iepriekšējo darba pieredzi. Šādos gadījumos Kandidāts kā pārzinis ir atbildīgs par šo personas datu iesniegšanas Uzņēmumam tiesisko pamatu un citu attiecināmo prasību izpildi.    

Personas datu iegūšanas avoti

Galvenokārt Uzņēmums datu subjekta personas datus saņem no:

 • paša datu subjekta;
 • darbā iekārtošanas aģentūrām, darba meklēšanas interneta portāliem, karjeras sociālajiem tīkliem (piem., “Linkedin”) un/vai citiem darba meklēšanas, personāla atlases un/vai starpnieka pakalpojumus nodrošinošiem uzņēmumiem;
 • trešajām personām, piem., datu subjektu rekomendējošajām personām, esošajiem vai bijušajiem darba devējiem un Uzņēmuma darbiniekiem.

Personas datu saņēmēji (saņēmēju kategorijas)

 • Kandidāta personas dati netiek nosūtīti ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas. Var būt situācijas, kad Kandidāta personas dati var tikt nodoti:
 • Uzņēmuma darbiniekiem, ja šāda datu apstrāde ir nepieciešama tiešo amata pienākumu veikšanai;
 • Personas datu apstrādātājiem, piemēram, IT pakalpojuma sniedzējam, kas nodrošina informācijas sistēmas darbību, darba iekārtošanas aģentūrām, kas uzņēmuma uzdevumā atlasa kandidātus Uzņēmuma vakancēm;

Valsts un pašvaldības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Personas datu glabāšanas ilgums

Uz Kandidāta piekrišanas un Uzņēmuma leģitīmo interešu pamata iegūtie Kandidāta personas dati tiek glabāti līdz šādas piekrišanas atsaukšanai vai leģitīmo interešu nolūka sasniegšanai, bet ne ilgāk kā četrus mēnešus pēc pieteikuma uz konkrēto Uzņēmuma izsludināto vakanci iesniegšanas.

Ja Kandidāts ir devis piekrišanu Kandidāta personas datu apstrādei citiem Uzņēmuma amata konkursiem, Kandidāta personas dati tiks glabāti līdz šādas piekrišanas atsaukšanai, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus pēc piekrišanas iesniegšanas Uzņēmumam.

Kā Uzņēmums aizsargā Kandidāta personas datus

Lai aizsargātu Kandidāta personas datus un nodrošinātu to drošību, Uzņēmums ir ieviesis attiecīgus tehniskus un organizatoriskus personas datu drošības pasākumus. Uzņēmums nodrošina, ka Kandidāta personas dati ir pieejami tikai tiem Uzņēmuma darbiniekiem, kuriem tie ir nepieciešami, lai pildītu savus tiešos darba pienākumus Kandidāta pieteikuma izvērtēšanas ietvaros. Tostarp, Uzņēmums veic regulāras darbinieku apmācības datu privātuma, drošības un konfidencialitātes nodrošināšanai.

Kandidāta kā datu subjekta tiesības

Saskaņā ar piemērojamajiem personas datu aizsardzības tiesību aktiem, Kandidātam ir šādas tiesības attiecībā uz Uzņēmuma veikto Kandidāta personas datu apstrādi:

 • iegūt papildu informāciju par Uzņēmuma veikto Kandidāta personas datu apstrādi un pieprasīt Uzņēmuma rīcībā esošos Kandidāta personas datus;
 • lūgt labot Kandidāta personas datus (ja Kandidāts konstatē, ka Uzņēmuma rīcībā esošā informācija par Kandidātu ir nepareiza vai nepilnīga);
 • atsaukt Kandidāta sniegto piekrišanu personas datu apstrādei (Kandidātam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt Uzņēmumam sniegto piekrišanu personas datu apstrādei);
 • lūgt Kandidāta personas datu dzēšanu, apstrādes pārtraukšanu;
 • lūgt ierobežot personas datu apstrādi (Uzņēmuma rīcībā esošo Kandidāta personas datu iezīmēšana ar mērķi ierobežot to apstrādi nākotnē);
 • lūgt datu pārnesamību (iespēja saņemt Kandidāta personas datus mašīnlasāmā formātā);
 • iebilst pret to Uzņēmuma veikto Kandidāta personas datu apstrādi, kas pamatota ar Uzņēmuma leģitīmajām interesēm.

Šīs tiesības nav absolūtas un to izpilde var tikt ierobežota, piemēram, Uzņēmumam ir tiesības  atteikt Kandidātam personas datu apstrādes pārtraukšanu, ja Uzņēmums norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Kandidāta interesēm, tiesībām un brīvībām.

Lai izmantotu Kandidāta tiesības, Kandidātam ir jāvēršas pie Uzņēmuma ar pieprasījumu, nosūtot to uz e-pasta adresi: [email protected], vai nosūtot vēstuli uz Skanstes ielā 25, Rīga, LV-1013, to adresējot SIA “GelvoraSergel”. Svarīgi ir atcerēties, ka pieprasījumam ir jābūt pašrocīgi parakstītam vai parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

 

Datu subjekta tiesības iesniegt sūdzību

Uzņēmuma darbības attiecībā uz personas datu aizsardzību uzrauga Datu valsts inspekcija. Lai pēc iespējas ātrāk atrasinātu jebkādas domstarpības vai nesaprašanās, lūdzam Kandidātu  vispirms sazināties ar Uzņēmumu, izmantojot šajā politikā norādīto kontaktinformāciju.

Ja Kandidāts nav apmierināts ar no Uzņēmuma saņemto atbildi vai citos gadījumos, Kandidātam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050; e-pasts: [email protected]; tālrunis: +37167223131).