Lietošanas noteikumi

1. Lietotie termini

1.1. GelvoraSergel – SIA “GelvoraSergel”, vienotās reģistrācijas numurs 40103837691, juridiskā adrese: Skanstes iela 25, Rīga, LV-1013, klientu apkalpošanas tālrunis 67895910, e-pasta adrese: inkasso@gelvorasergel.lv.

1.2. Portāls – GelvoraSergel Klientu pašapkalpošanās portāls https://gelvorasergel.lv/portals/,

kas Lietotāja nodrošina iespēju:

 • pārbaudīt, vai GelvoraSergel bāzē ir aktīvas saistību lietas;
 • pārskatīt savu saistību lietas un to statusus;
 • sekot līdzi apmaksas grafikam un veikt maksājumus;
 • aktualizēt un labot savu kontaktinformāciju;
 • veikt saziņu ar GelvoraSergel.

1.3. Autentifikācija - elektronisks process, kurā elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs veic fiziskās personas elektronisko identifikācijas datu pārbaudi, lai nodrošinātu šīs personas elektronisko identifikāciju;

1.4. Elektroniskās identifikācijas līdzeklis - materiāli un nemateriāli elementi, kuri ietver personas elektroniskos identifikācijas datus un kurus izmanto, lai identificētos elektroniskajam pakalpojumam;

1.5. Lietotājs – jebkura persona, kura atbilstoši šiem Noteikumiem apmeklē vai lieto Portālu.

2. Vispārīgā informācija

2.1. Portāla pārzinis ir GelvoraSergel.

2.2. Portāls ir pašapkalpošanās sistēma, kurā Lietotājs var identificēties, pārbaudīt, vai GelvoraSergel datu bāzē ir aktīvas saistību lietas, pārskatīt savu saistību lietas un to statusus, sekot līdzi apmaksas grafikam un veikt maksājumus, aktualizēt un labot savu kontaktinformāciju.

2.3. Šie noteikumi nosaka Portāla un tajā pieejamās informācijas lietošanas noteikumus, ierobežojumus, un ir saistoši visiem Lietotājiem. GelvoraSergel ir tiesības jebkurā laikā grozīt lietošanas noteikumus vai izdot jaunus, un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Portālā.

2.4. Portāls ir GelvoraSergel īpašums. Visa Portālā esošā informācija (tajā skaitā dizains, teksti, un programmatūras kods), ciktāl tajā nav atsauces uz citiem avotiem un īpašniekiem, GelvoraSergel īpašums un tās izmantošana ir atļauta tikai atbilstoši tās mērķim un GelvoraSergel nosacījumiem. Ja nav norādīts citādi, tad visas autortiesības un publicēto informāciju un tās saturu pieder GelvoraSergel.

3. Portāla lietotāja pienākumi un tiesības:

3.1. Lietotājs apņemas:

3.1.1. glabāt drošībā un neizpaust trešajām personām informāciju par Lietotāja identifikācijas līdzekļiem un novērst trešo personu iespēju to uzzināt;

3.1.2. veikt savas personīgās kontaktinformācijas aktualizēšanu, tajā skaitā:

3.1.2.1. ievadīt tikai patiesus datus;

3.1.2.2. aktualizēt novecojušus datus;

3.1.3. neveikt darbības, kas būtu vērstas pret Portāla drošību, stabilitāti un ātrdarbību;

3.2. Lietotāja pienākums ir Portāla izmantošanas ietvaros izvēlēties drošus interneta pakalpojumu sniedzējus, tostarp arī tādus Wi-Fi piekļuves punktus, kas sniedz garantijas Lietotāja datu drošībai un nerada risku datu nepamatotai nonākšanai trešo personu rīcībā.

3.3. Lietotājs atbild par visām darbībām, kas veiktas, izmantojot viņa Lietotāja identifikācijas līdzekļus, t.sk. par GelvoraSergel nodarītajiem zaudējumiem, ja tas ir noticis ar Lietotāja nodomu, Lietotāja nolaidības un/vai neuzmanības dēļ.

3.4. Lietotājam ir tiesības neskaidrību gadījumā vērsties pie Portāla pārziņa, nosūtot jautājumu uz e-pastu inkasso@gelvorasergel.lv.

4. Portāla pārziņa pienākumi un tiesības:

4.1. GelvoraSergel:

4.1.1. nodrošina Lietotājam pieeju Portālam, izmantojot Portālā pieejamos banku autentifikācijas līdzekļus.

4.1.2. ir tiesīga pakalpojuma drošas lietošanas un saņemšanas nolūkā noteikt ierobežojumus tehnoloģiskajiem risinājumiem (piekļuves protokolu, operāciju sistēmu un pārlūkprogrammu versijas) ar kuriem šis pakalpojums ir saņemams.

4.1.3. ir tiesības vienpusējā kārtā noteikt Portālā pieejamo pakalpojumu klāstu un to sniegšanas kārtību, mainīt to jebkurā laikā, kā arī mainīt šos noteikumus, Portāla funkcionālo un vizuālo risinājumu, attiecīgās izmaiņas publicējot vietnē https://gelvorasergel.lv/portals/

4.1.4. nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Lietotājam, ja trešā persona pieslēdzas un/ vai lieto Portālu, izmantojot Lietotāja rīcībā esošos elektroniskās identifikācijas līdzekļus.

4.1.5. var ierobežot vai pārtraukt Lietotāja piekļuvi Portālam, ja Lietotājs pārkāpj lietošanas noteikumus, vai Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, vai par to pastāv pamatotas aizdomas.

4.1.6. nav atbildīgs par bojājumiem vai traucējumiem Portāla darbībā, ja to cēlonis ir bojājumi vai darbības traucējumi Lietotāja iekārtās, neatbilstošu vai nelicenzētu iekārtu vai programmatūras lietošana vai pārtraukums elektroenerģijas piegādē.

4.2. Izmantojot Portālā pieejamus pakalpojumus, t.sk. apmeklējot to, tiek veikta Lietotāja personas datu apstrāde ar mērķi sniegt Lietotājam attiecīgu pakalpojumu, pirms tam identificējot attiecīgu Lietotāju lai nepieļautu informācijas, t.sk personas datu, izpaušanu trešajai personai (personai, kura nav tiesīgas saņemt attiecīgu informāciju/personas datus). Informāciju par personas datu apstrādi un aizsardzību Lietotājam tiek sniegta GelvoraSergel Klientu portāla privātuma politikā.

5. Noslēguma jautājumi

5.1. Portāla lietošanas Noteikumi stājas spēkā ar Portāla lietošanas uzsākšanu un ir spēkā visu Portāla lietošanas laiku.

5.2. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem Noteikumiem rodas starp GelvoraSergel un Lietotāju, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā strīdus atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Privātuma politika

SIA “GelvoraSergel” klientu portāla privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt fiziskajai personai (SIA “GelvoraSergel” klientu portāla lietotājam) informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas un apstrādes laikā.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “GelvoraSergel (turpmāk - GelvoraSergel), reģ. Nr. 40103837691, juridiskā adrese: Skanstes iela 25, Rīga, LV-1013.
Ar SIA GelvoraSergel datu aizsardzības speciālistu var sazināties elektroniski rakstot uz e-pasta adresi: datuspecialists@gelvorasergel.lv vai nosūtot vēstuli uz GelvoraSergel juridisko adresi.

Privātuma politikas piemērošanas sfēra

Privātuma politika ir piemērojama personas datu apstrādei, kas tiek veikta klientu portālā.
Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (turpmāk - datu subjekts). Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru. Klientu portālā apstrādājamo datu kategorijas un apstrādājamo datu piemēri ir pieejami Privātuma politikas sadaļā “Apstrādājamo datu kategorijas klientu portālā”

GelvoraSergel veicot personas datu apstrādi nodrošina datu subjektu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro datu subjekta tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk - Regula) un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, kas nodrošina personas datu aizsardzību.

Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi), var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko datu subjekts tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgos personas datus GelvoraSergel.

Apstrādājamo datu kategorijas klientu portālā

Nr.Datu kategorijaPiemēri
1.Personas identifikācijas datiVārds, uzvārds, personas kods
2.Personas kontaktinformācijas datiTālrunis, elektroniskā pasta adrese, faktiskā dzīvesvietas adrese, deklarētā dzīvesvietas adrese
3.Personas aktīvo saistību datiLietas Nr., Lietas tips, informācija par esošo kreditoru, informācija par sākotnējo kreditoru, informācija par lietas statusu, informācija par saistību tipu, informācija par atlikumu.
4.Personas maksājuma grafika datiIkmēneša maksājuma datums, maksājuma summas apmērs, status.
5.Norēķinu datibankas konta numurs, parāda lietas numurs, personas kods, apmaksas summa, maksājumu vēsture.
6.Komunikācijas datiPielikumā pievienotie dati, sarakstes vēsture un saturs, elektroniskā pasta adrese.

Personas datu apstrādes nolūki

GelvoraSergel personas datu apstrādes nolūki:

 • parāda atgūšana un piedziņa;
 • datu subjekta identificēšana;
 • norēķinu administrēšana;
 • komunikācija;
 • iebildumu izskatīšana un apstrāde;
 • pakalpojuma kvalitātes nodrošināšana;
 • komercdarbības auditēšana, plānošana, uzskaite un analītika;
 • komercdarbības atskaišu sagatavošana;
 • krāpšanas gadījumu novēršana un atklāšana;
 • tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumu izpilde.

Citos specifiskos nolūkos, par kuriem datu subjekts tiek informēts brīdī, kad tas sniedz attiecīgus personas datus

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

GelvoraSergel klientu kabinetā apstrādā datu subjekta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei;
 • līguma noslēgšanai un izpildei;
 • normatīvo aktu (juridiska pienākuma) izpildei – lai izpildītu ar normatīvajiem aktiem noteiktos GelvoraSergel pienākumus;
 • leģitīmās interesēs – lai realizētu no tiesiskām attiecībām izrietošas GelvoraSergel leģitīmās intereses.

SIA GelvoraSergel leģitīmās un likumiskās intereses ir:

 • veikt komercdarbību, ievērojot normatīvos aktus;
 • veikt un sniegt parāda atgūšanas un piedziņas pakalpojumus;
 • administrēt norēķinus;
 • datu subjekta identitātes pārbaude;
 • nodrošināt tiesisko attiecību un līguma saistību izpildi;
 • noteiktu laika periodu saglabāt komercdarbības laikā apkopoto informāciju;
 • izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • uzraudzīt un novērst prettiesiskas darbības, t.sk. krāpniecību;
 • vērsties tiesībsargājošās iestādēs un tiesā savu aizskarto vai apstrīdēto tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzībai;
 • nodrošināt GelvoraSergel pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • informēt mātes kompāniju par GelvoraSergel darbību

Personas datu apstrāde un saņēmēju kategorijas

GelvoraSergel apstrādā datu subjekta personas datus klientu portālā, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un GelvoraSergel saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

GelvoraSergel klientu portālā attiecībā uz datu subjektu netiek veikta automatizētu lēmumu pieņemšanu, gadījumā, ja šādi lēmumi tiks pieņemti datu subjekts par šādām GelvoraSergel darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar Regulu. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar Regulu, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot datu subjekta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas.

Klientu portāla tehniskās nodrošināšanas, komercdarbības nodrošināšanas u.tml. procesu izpildei, GelvoraSergel, noslēdzot rakstveida līgumu vai pamatojoties uz citu juridisku aktu saskaņā ar Eiropas Savienības vai dalībvalsts tiesību aktu, var piesaistīt Marginalen grupas uzņēmumus vai citus sadarbības partnerus (apstrādātājus) nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanai, piemēram, klientu portāla uzturēšanai, nodrošinot, ka apstrādātāji ievēro un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzības un Regulas prasību izpildi datu subjektu aizsardzībai.

GelvoraSergel var izpaust personas datus citām trešajām personām (patstāvīgiem pārziņiem) šādos gadījumos:

 • datu apstrāde ir noteikta normatīvajos aktos, kuri ir piemērojami GelvoraSergel;
 • ir datu subjekta piekrišana;
 • datu izpaušana nepieciešama SIA GelvoraSergel aizskarto vai apstrīdēto tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzībai.

Personas datu aizsardzība

GelvoraSergel aizsargā datu subjekta personas datus klienta kabinetā, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un GelvoraSergel saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

 • datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
 • ugunsmūri;
 • ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
 • citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Personas datu glabāšanas ilgums

GelvoraSergel glabā un apstrādā datu subjekta personas datus klientu portālā, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • SIA GelvoraSergel vai datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā, pieteikt kreditora prasījumu, lietā nav iestājies noilgums);
 • dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;
 • pastāv juridisks pienākums glabāt personas datus;
 • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, datu subjekta personas dati tiek dzēsti. Auditācijas pieraksti tiek uzglabāti ne ilgāk kā vienu gadu no to veikšanas dienas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.

Datu subjekta tiesības

Tiesības uz informāciju. GelvoraSergel kodolīgā, pārredzamā un saprotamā veidā, izmantojot skaidru un vienkāršu valodu, pēc datu subjekta pieprasījuma, sniedz informāciju par GelvoraSergel veikto personas datu apstrādi.

Tiesības labot datus. Balstoties uz datu subjekta pamatotu pieprasījumu, GelvoraSergel nodrošina datu subjekta personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.

Tiesības uz datu pārnesamību. GelvoraSergel nodrošina datu subjektam iespēju saņemt savus personas datus, ko datu subjekts ir sniedzis un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem.

Tiesības uz dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”). Datu subjektam ir tiesības pieprasīt dzēst personas datus, ja datu subjekts ir atsaucis savu piekrišanu personas datu apstrādei un nav cita tiesiskā pamata datu apstrādei, ja datu subjekts ir iebildis personas datu apstrādei un, pēc leģitīmo interešu atkārtota izvērtējuma, GelvoraSergel atzīst, ka datu apstrādei nav likumīga pamata, personas dati tiek dzēsti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Tiesības ierobežot apstrādi. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt uz laiku ierobežot personas datu apstrādi saskaņā ar normatīvajiem aktiem, t.sk. gadījumos, ja datu subjekts ir konstatējis neprecizitātes savos personas datos un GelvoraSergel nepieciešams laiks datu precizitātes pārbaudei.

Tiesības iebilst. Datu subjektam ir tiesības iebilst savu personas datu apstrādei, ja apstrāde ir saistīta ar profilēšanu tiešā mārketinga nolūkiem vai ir balstīta uz Pārziņa leģitīmajām interesēm un datu subjekts apšauba šo tiesisko pamatu.

Tiesības uz automatizētu individuālo lēmumu pieņemšanu. Datu subjektam ir tiesības netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē to.

Tiesības saņemt informāciju par personas datu aizsardzības pārkāpumu. GelvoraSergel bez nepamatotas kavēšanās datu subjektam paziņo par personas datu apstrādē konstatētu datu aizsardzības pārkāpumu, ja pārkāpums var radīt augstu risku datu subjekta tiesībām un brīvībām.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, informējot par to GelvoraSergel elektroniski uz e-pastu inkasso@gelvorasergel.lv, iesniedzot iesniegumu, kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai sūtot iesniegumu, kas ir pašrocīgi parakstīts, uz juridisko adresi: Skanstes iela 25, Rīga, LV-1013.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem likumīgajiem (tiesiskajiem) pamatiem.

Piekļuve personas datiem

Klients piekļuves tiesības var īstenot iesniedzot iesniegumu elektroniski uz e-pastu inkasso@gelvorasergel.lv, kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai sūtot iesniegumu, kas ir pašrocīgi parakstīts, uz juridisko adresi: Skanstes iela 25, Rīga, LV-1013.

Pēc pieprasījuma saņemšanas, tas tiks izvērtēts un atbilde tiks sniegta saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Atbilde tiks nosūtīta ierakstītā pasta sūtījumā.

Iebilduma gadījumā GelvoraSergel veiks visas pamatotās darbības, lai to atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdosies, datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā, kontaktinformācija pieejama šeit: http://www.dvi.gov.lv/lv/funkcijas/kontaktinformacija/ .